Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

www.kielce.uw.gov.pl

Podstawa prawna działania

 

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego działa na podstawie przepisów art. 6a ust. 1 pkt.1 lit. b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

 

Art. 6a. 1. Służbę Geodezyjną i Kartograficzną stanowią:

  1)       organy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego:

a)         Główny Geodeta Kraju,

b)         wojewoda wykonujący zadania przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego jako kierownika inspekcji geodezyjnej i kartograficznej, wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie;

  2)  organy administracji geodezyjnej i kartograficznej:

a)         marszałek województwa wykonujący zadania przy pomocy geodety województwa wchodzącego w skład urzędu marszałkowskiego,

b)         starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego.

2. Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego wykonuje w imieniu wojewody zadania i kompetencje Służby Geodezyjnej i Kartograficznej określone w ustawie i przepisach odrębnych.

2a.  Wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego powołuje i odwołuje wojewoda, za zgodą Głównego Geodety Kraju.

3. Zadania organów określonych w ust. 1 pkt 2 wykonywane są jako zadania z zakresu administracji rządowej.

 

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego wykonuje zadania określone w przepisach  art. 7b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Art. 7b. 1. Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego działający w imieniu wojewody wykonuje zadania niezastrzeżone na rzecz organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, a w szczególności:

  1)  kontroluje przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy, a w szczególności:

a)  zgodność wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami ustawy,

b) posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii;

  2)  kontroluje działania administracji geodezyjnej i kartograficznej;

  3)  współdziała z Głównym Geodetą Kraju oraz organami kontroli państwowej w zakresie właściwości nadzoru geodezyjnego i kartograficznego;

  4)  przechowuje kopie zabezpieczające bazy danych, w tym w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków;

  5)  (uchylony);

  6)  na wniosek starosty wyraża opinię o przygotowaniu gminy do przejęcia zadań w trybie art. 6a ust. 4.

2. W rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego jest organem:

  1)  pierwszej instancji w sprawach określonych w ustawie;

  2)  wyższego stopnia w stosunku do organów administracji geodezyjnej i kartograficznej.

 

Metryka strony

Data publikacji : 08.10.2013
Data modyfikacji : 19.03.2019 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Lucjan Średnicki
Autor : WIGiK