Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

www.kielce.uw.gov.pl

Postępowania dyscyplinarne

Aktualnie znajdujesz się na:

RZECZNIK DYSCYPLINARNY
dla osób wykonujących samodzielne funkcje
w dziedzinie geodezji i kartografii

Lucjan Średnicki

Powołany zarządzeniem Wojewody Świętokrzyskiego nr 3/2019

 

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek od 7:30 do 15:30


25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3, pokój nr 328, bud. C1
tel. 41 342 18 09
e-mail: lucjan.srednicki@kielce.uw.gov.pl

 

 

PODSTAWA DZIAŁANIA i ZADANIA RZECZNIKA

(zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne)


Art. 46d. 1. Rzecznika dyscyplinarnego powołuje i odwołuje wojewoda na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.
2. Rzecznikiem dyscyplinarnym może być osoba zatrudniona w urzędzie wojewódzkim dająca należytą rękojmię wykonywania tej funkcji z racji posiadanej wiedzy oraz doświadczenia w dziedzinie geodezji i kartografii.
Art. 46e. 1. Do zadań rzecznika dyscyplinarnego należą w szczególności:
1) prowadzenie postępowania wyjaśniającego;
2) składanie wniosków o ukaranie;
3) udział w postepowaniu dyscyplinarnym w charakterze strony.
2. Rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego albo Głównego Geodety Kraju. O wszczęciu tego postępowania rzecznik dyscyplinarny zawiadamia osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, której ono dotyczy.
3. Jeżeli zebrany materiał dowodowy nie daje podstaw do sporządzenia wniosku o ukaranie, rzecznik dyscyplinarny wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego, o czym zawiadamia osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, której ono dotyczy.

 

WOJEWÓDZKA KOMISJA DYSCYPLINARNA

Powołana zarządzeniem Wojewody Świętokrzyskiego nr 3/2019

25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3
tel. 41 342 18 02

W skład Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej wchodzą:

1. Przewodniczący:

Bożena Małkowska 

2. Członkowie:

Halina Adamska

Danuta Bil

Roland Bugdalski

Alina Gładyś

Paulina Mendala

Anna Sokołowska

Magdalena Machocka

 

Kadencja Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej rozpoczęla się w dniu 01 stycznia 2019 r. i trwa 4 lata.

Obsługę administracyjną Rzecznika Dyscyplinarnego oraz Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej zapewnia Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

 

PODSTAWA DZIAŁANIA i ZADANIA KOMISJI

(zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne)

 

Art. 46g. 1. W sprawach dyscyplinarnych orzekają w I instancji wojewódzkie komisje dyscyplinarne.
2. W sprawach dyscyplinarnych orzeka w II instancji Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna działająca przy Głównym Geodecie Kraju.
3. Komisją dyscyplinarną właściwą do rozpoznania sprawy jest wojewódzka komisja dyscyplinarna, na której obszarze działania popełniono czyn uzasadniający odpowiedzialność dyscyplinarną.
4. Wojewodowie, w drodze porozumienia, mogą utworzyć wspólną komisję dyscyplinarną, właściwą dla dwóch lub więcej województw.
5. Spory o właściwość pomiędzy wojewódzkimi komisjami dyscyplinarnymi rozstrzyga Główny Geodeta Kraju.
Art. 46h. 1. Członków wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej, w tym przewodniczącego, powołuje, w drodze zarządzenia, na czteroletnią kadencję, wojewoda, na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.
2. Członkiem wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej może być osoba dająca należytą rękojmię wykonywania tej funkcji z racji posiadanej wiedzy oraz doświadczenia w dziedzinie geodezji i kartografii.
Art. 46i. 1. Członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej, w tym przewodniczącego, powołuje, w drodze zarządzenia, na czteroletnią kadencję, Główny Geodeta Kraju.
2. Członkiem Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej może być osoba dająca należytą rękojmię wykonywania tej funkcji z racji posiadanej wiedzy oraz doświadczenia w dziedzinie geodezji i kartografii.
Art. 46j. 1. Wojewódzkie komisje dyscyplinarne oraz Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna, zwane dalej „komisjami dyscyplinarnymi", orzekają w składach trzyosobowych, wyznaczonych przez przewodniczącego odpowiedniej komisji dyscyplinarnej.
2. Członkowie komisji dyscyplinarnych w zakresie orzekania są niezawiśli.
3. Obsługę administracyjną wojewódzkich komisji dyscyplinarnych zapewniają odpowiedni wojewodowie, a Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej - Główny Geodeta Kraju.

 

Metryka strony

Data publikacji : 07.01.2019
Data modyfikacji : 20.03.2019 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Lucjan Średnicki