Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

www.kielce.uw.gov.pl

Dzienniki praktyki zawodowej

Aktualnie znajdujesz się na:

Dzienniki praktyki zawodowej

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz.U. z 2014 r., poz. 176), informuję:

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przyjmuje wnioski o wydanie dzienników praktyki zawodowej od osób zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego. Wnioski o wydanie dziennika, wraz z podpisaną informacją o przetwarzaniu danych osobowych, należy składać w siedzibie tutejszego organu (Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, pok. nr 332, III piętro, bud. C1). Osoba zainteresowana ponosi opłatę za wydanie dziennika praktyki zawodowej w wysokości 45 zł, a potwierdzenie jej dokonania należy przedłożyć wraz z wnioskiem o wydanie dziennika. Opłata przekazywana jest na rachunek bankowy Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, nr rachunku w BGK: 26 1130 1017 0020 0794 6220 0001. Na dowodzie przekazanej opłaty powinien być zamieszczony tytuł wniesionej opłaty (wraz z zakresem uprawnień, na który wydawany jest dziennik) oraz imię i nazwisko osoby zainteresowanej.

W dzienniku praktyki zawodowej są dokonywane wpisy dotyczące prac geodezyjnych i kartograficznych wykonywanych wyłącznie w ramach jednego z zakresów uprawnień zawodowych, o których mowa w art. 43 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, co oznacza, że osoby które zamierzają równocześnie odbywać praktykę przy wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych występujących w ramach kilku zakresów, powinny wystąpić z odpowiednią ilością wniosków o wydanie dziennika praktyki zawodowej. Do każdego wniosku trzeba dołączyć odrębne potwierdzenia dokonania opłaty za wydanie dziennika praktyki zawodowej w wysokości 45 złotych.

Do wniosku należy również dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie lub dokumentu potwierdzającego zaliczenie szóstego semestru studiów wyższych, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 3 albo w art. 44a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Przy składaniu wniosku należy okazać oryginał w/w dokumentu potwierdzającego wykształcenie lub zaliczenie szóstego semestru studiów wyższych. 

Odbiór dziennika trzeba potwierdzić w prowadzonym przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego rejestrze wydanych dzienników praktyki zawodowej. Przy odbiorze dziennika należy okazać dowód tożsamości. Możliwy jest odbiór dziennika praktyki zawodowej przez osobę trzecią po okazaniu stosownego upoważnienia.

 Informacje o sposobie przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych dla osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii znajdują się na stronie internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii http://www.gugik.gov.pl/geodezja-i-kartografia/uprawnienia-zawodowe.

W załączeniu wzór wniosku o wydanie dziennika praktyki zawodowej wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 20.02.2015
Data modyfikacji : 20.03.2019 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Lucjan Średnicki
Autor : Lucjan Średnicki