Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:

Podpisano list intencyjny w sprawie współpracy na rzecz przygotowania i realizacji projektu "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego"

W dniu 8 października 2014 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44, podpisano list intencyjny w sprawie współpracy na rzecz przygotowania i realizacji projektu "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego". List intencyjny podpisali: Główny Geodeta Kraju Kazimierz Bujakowski, Wicewojewoda Świętokrzyski Grzegorz Dziubek, Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek oraz będący Liderem Porozumienia Powiatów Województwa Świętokrzyskiego Starosta Kielecki Zdzisław Wrzałka.

Celem projektu jest podjęcie działań zmierzających do wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków w celu poprawy jakości gromadzonych danych o gruntach, budynkach i lokalach oraz przekształcenie istniejących zbiorów zasobów geodezyjnych do postaci cyfrowej. Pozwoli to na zwiększenie zakresu i jakości świadczenia usług na drodze elektronicznej poprzez zapewnienie organom administracji publicznej, obywatelom i przedsiębiorcom dostępu do aktualnych informacji o nieruchomościach gromadzonych w powiatowych rejestrach publicznych, w tym ewidencji gruntów i budynków (EGiB), bazie danych obiektów topograficznych (BDOT5OO) i bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT).

Efektem przedsięwzięcia będzie powstanie centralnego repozytorium danych ewidencyjnych o gruntach i budynkach wraz z infrastrukturą informatyczną. Nowoczesna technologia pozwoli na przekazywanie drogą elektroniczną aktualnych danych pomiędzy repozytorium a rejestrami publicznymi, takimi jak: księgi wieczyste, bazy PESEL i REGON oraz rejestr gospodarstw rolnych.

Projekt będzie realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie finansowej 2014 - 2020, a przez Głównego Geodetę Kraju ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Realizację projektu zaplanowano na lata 2014 - 2020, a koszt jego realizacji oszacowano na ok. 73 mln zł, z czego 15% stanowił będzie wkład własny powiatów biorących w nim udział.

W przedsięwzięciu uczestniczą wszystkie powiaty ziemskie z województwa świętokrzyskiego: buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski i włoszczowski.

                                                                   (fot. Starostwo Powiatowe w Kielcach)

Metryka strony

Data publikacji : 09.10.2014
Data modyfikacji : 09.10.2014 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Lucjan Średnicki
Autor : Lucjan Średnicki