Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

www.kielce.uw.gov.pl

Zakres działania

Aktualnie znajdujesz się na:

Zakres działania Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego:

1. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – t.j. Dz. U. z 2023., poz. 1752 ze zm.
Organem właściwym do wykonania tych zadań jest Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego):
1) nadzór nad realizacją zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;
2) kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, obejmująca:
a) zgodność wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami ustawy,
b) posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii;
3) kontrola działania administracji geodezyjnej i kartograficznej;
4) współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju oraz organami kontroli państwowej w zakresie właściwości nadzoru geodezyjnego i kartograficznego;
5) współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju i starostami w zakresie tworzenia Zintegrowanego Systemu Katastralnego;
6) przechowywanie kopii zabezpieczających bazy danych, w tym w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków;
7) nadzór nad realizacją zadań służby geodezyjnej i kartograficznej wynikających z ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej;
8) opiniowanie wniosków starostów w przygotowywaniu gminy do przejęcia zadań z zakresu geodezji i kartografii;
9) sprawowanie kontroli działalności geodezyjnej i kartograficznej w zakresie przestrzegania przepisów obowiązujących przy wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych, oraz właściwego obiegu, wykorzystania i reprodukowania materiałów geodezyjnych i kartograficznych;
10) nadzór nad prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w zakresie zasobów powiatowych i wojewódzkiego;
11) przeprowadzanie postępowań przygotowawczych oraz zbieranie stosownych dokumentów dotyczących naruszenia przepisów przez geodetów uprawnionych i wnioskowanie do Rzecznika Dyscyplinarnego w sprawach udzielenia tym geodetom ewentualnych kar.
2. Uzgadnianie projektu założenia bądź modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
3. Opiniowanie uchwał organów samorządowych w sprawach dotyczących zakresu działania organu.
4. Współpraca z Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Organizacyjnych w sprawach związanych z planowaniem i realizacją budżetu wojewody oraz prowadzonymi zamówieniami publicznymi w zakresie działalności organu.
5. Opracowywanie informacji, analiz, ocen i opinii w sprawach dotyczących zakresu działania organu.
6. Podejmowanie decyzji administracyjnych I instancji w sprawach określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do organów administracji geodezyjnej i kartograficznej.
7. Uzgadnianie projektu założenia bądź modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
8. Zarządzanie przeprowadzenia okresowych weryfikacji danych w operacie ewidencji gruntów i budynków, w krótszych odstępach czasowych niż określone w § 54 ust. 2 i 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
9. Wykonywanie zadań organu II instancji w sprawach ewidencji:
a) gruntów,
b) budynków,
c) lokali,
d) użytków gruntowych i gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
10. Rozpatrywanie skarg i wniosków  dotyczących niezgodnego z przepisami prawa wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz inne jednostki organizacyjne, których przedmiot działania obejmuje wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych.
11. Nakładanie kar pieniężnych w drodze decyzji administracyjnych za wykorzystywanie materiałów powiatowego lub wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji, lub udostępnianie je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 13.01.2022
Data modyfikacji : 29.12.2023 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Halina Adamska
Autor : Halina Adamska