Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

www.kielce.uw.gov.pl

Strona główna

Strona główna

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
mgr inż. Andrzej Reczyński

e-mail: wing00@kielce.uw.gov.pl

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: +48 (41) 342 15 75, 342 18 41
fax: +48 (41) 342 13 21 
budynek C, pok. 333

Godziny pracy: poniedziałek-piątek 7:30 - 15:30

Załatw sprawę drogą elektroniczną:

Elektroniczny e-urząd

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest: Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z siedzibą przy ul.: al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, tel. 41 342 15 75, adres e-mail: wing00@kielce.uw.gov.pl.

2. Inspektorem Ochrony danych osobowych jest:

Można się z nim skontaktować w formie pisemnej na adres:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, e-mail: iod@kielce.uw.gov.pl lub telefonicznie: 041 342 18 70.

3. Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przetwarza Pani/Pana dane celem realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w pkt 3 Pani/Pana dane będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych będą:

1) Pani/Pan - jako strona postępowania, jako Wnioskodawca, Pani/Pana pełnomocnicy,

2) podmiot przetwarzający – Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna.

Uwaga: Organy publiczne, które mogą otrzymywać Twoje dane osobowe w ramach konkretnego postepowania zgodnie prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

6. W związku z przetwarzaniem przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Pani/Pana danych osobowych   przysługuje Pani/Panu:

- prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

- prawo do sprostowania swoich danych osobowych,

- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

7. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale jest konieczne do załatwienia spraw.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

11. Dane udostępniane przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowaniu i nie będą profilowane.