Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

www.kielce.uw.gov.pl

Wielosobowe Stanowisko ds. Katastru i Scaleń Gruntów Rolnych

Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska ds. Katastru i Scaleń Gruntów Rolnych należy w szczególności:

1. Podejmowanie decyzji administracyjnych I instancji w sprawach określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do organów administracji geodezyjnej i kartograficznej.

2. Uzgadnianie projektu założenia bądź modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

3. Zarządzanie przeprowadzenia okresowych weryfikacji danych w operacie ewidencji gruntów i budynków, w krótszych odstępach czasowych niż określone w § 54 ust. 2 i 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

4. Wykonywanie zadań organu II instancji w sprawach ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

5. Merytoryczna ocena zasadności wykonania prac geodezyjnych związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości zleconych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Rozpatrzenie wniosku spółdzielni w sprawie refundacji kosztów za wykonanie tych prac.

6. Rozpatrywanie spraw związanych z wydanymi w latach 1975 – 1982 przez Wojewodę decyzji w sprawach scalania i wymiany gruntów poprzez:

a) udzielanie wyjaśnień w indywidualnych sprawach związanych ze scalaniem i wymianą gruntów przeprowadzanych w latach 1975-1982,

b) wydawanie duplikatów decyzji wydanych przez Wojewodę dotyczących zatwierdzenia projektów scaleń i wymian gruntów.

7. Kontrola zadań z zakresu ustawy o scalaniu i wymianie gruntów wykonywanych przez starostów oraz wykorzystania przyznanych im środków na prace geodezyjno – urządzeniowe.

8. Wykonywanie zadań organu II instancji z zakresu scalania i wymiany gruntów rolnych.

9. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej, dotyczących scalania gruntów rolnych w tym przygotowywanie projektów porozumień dotyczących uruchomienia wyprzedzającego finansowania operacji, kontrola realizacji porozumień i wydatkowania środków przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie.

10. Opiniowanie uchwał organów samorządowych w sprawach dotyczących zakresu działania wieloosobowego stanowiska pracy.

11. Współpraca przy opracowywaniu informacji, analiz, ocen i opinii w sprawach dotyczących zakresu działania wieloosobowego stanowiska pracy.

12. Współpraca z Oddziałem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w sprawach związanych z planowaniem i realizacją budżetu wojewody w zakresie działalności Inspekcji.

 

Wieloosobowe Stanowisko ds. Katastru i Scaleń Gruntów Rolnych
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: +48 (41) 342 18 02
fax: +48 (41) 342 13 21
 

 

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 13.01.2022
Data modyfikacji : 29.12.2023 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Paulina Mendala
Autor : WIGiK