Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

www.kielce.uw.gov.pl

Stanowisko ds. Obsługi Administracyjno - Organizacyjnej

Do zakresu działania Stanowiska ds. Obsługi Administracyjno-Organizacyjnej należy w szczególności:

1. Obsługa administracyjna Inspekcji w szczególności:

1) koordynacja i udział w opracowywaniu projektów aktów prawnych,

2) czuwanie nad terminowym opiniowaniem otrzymanych do opinii uchwał jednostek samorządu terytorialnego,

3) prowadzenie sekretariatu,

4) prowadzenie rejestru spraw załatwianych w zakresie udostępniania informacji publicznej oraz opracowywanie sprawozdań dotyczących ilości wniosków i sposobu ich załatwienia,

5) prowadzenie rejestru skarg kierowanych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz czuwanie nad terminowym udzielaniem odpowiedzi na skargi,

6) prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych w używaniu (w tym: komputerów, oprzyrządowania i oprogramowania itp,) będących na stanie Inspekcji,

7) wykonywanie czynności związanych z zaopatrzeniem pracowników w sprzęt i materiały biurowe,

8) opracowywanie i przekazywanie (także siecią komputerową) informacji, analiz, ocen i opinii w sprawach dotyczących zakresu działania Inspekcji,

9) współpraca z Archiwum Zakładowym w zakresie archiwizowania akt Inspekcji,

10) współpraca przy prowadzeniu dzienników korespondencyjnych do rejestracji dokumentów zawierających informacje niejawne stanowiące tajemnicę służbową oznaczone klauzulą „zastrzeżone”,

11) prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

12) opracowywanie informacji, analiz, ocen i opinii w sprawach dotyczących zakresu działania Inspekcji,

13) realizacja zadań obronnych, wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP oraz Planu operacyjnego funkcjonowania województwa, dotyczących zakresu działania Inspekcji.

14) obsługa organizacyjno-biurowa Rzecznika i Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej.

 

Dane kontaktowe:

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: +48 (41) 342 18 41
fax: +48 (41) 342 13 21 
budynek C, pok. 332

 

Metryka strony

Data publikacji : 09.02.2023
Data modyfikacji : 29.12.2023 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Paulina Mendala