Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

www.kielce.uw.gov.pl

Oddział Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Do podstawowego zakresu działania Oddziału Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego należy w szczególności:

1. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne:

1) nadzór nad realizacją zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;

2) kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, obejmująca:

a) zgodność wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami ustawy,

b) posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii;

3) kontrola działania administracji geodezyjnej i kartograficznej;

4) współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju oraz organami kontroli państwowej w zakresie właściwości nadzoru geodezyjnego i kartograficznego;

5) współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju i starostami w zakresie tworzenia Zintegrowanego Systemu Katastralnego;

6) przechowywanie kopii zabezpieczających bazy danych, w tym w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków;

7) nadzór nad realizacją zadań służby geodezyjnej i kartograficznej wynikających z ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej;

8) opiniowanie wniosków starostów w przygotowywaniu gminy do przejęcia zadań z zakresu geodezji i kartografii;

9) sprawowanie kontroli działalności geodezyjnej i kartograficznej w zakresie przestrzegania przepisów obowiązujących przy wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych, oraz właściwego obiegu, wykorzystania i reprodukowania materiałów geodezyjnych i kartograficznych;

10) nadzór nad prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w zakresie zasobów powiatowych i wojewódzkiego, w tym prowadzenie postępowań administracyjnych jako organ II instancji w sprawach odmowy włączenia dokumentacji do zasobu;

11) przeprowadzanie postępowań przygotowawczych oraz zbieranie stosownych dokumentów dotyczących naruszenia przepisów przez geodetów uprawnionych i wnioskowanie do Rzecznika w sprawach udzielenia tym geodetom ewentualnych kar;

2. Opiniowanie uchwał organów samorządowych w sprawach dotyczących zakresu działania Oddziału.

3. Opracowywanie informacji, analiz, ocen i opinii w sprawach dotyczących zakresu działania Oddziału.

4. Administrowanie środkami finansowymi z budżetu Wojewody w zakresie działalności Inspekcji, w tym:

1) Opracowywanie propozycji dochodów i wydatków do budżetu Wojewody (układ tradycyjny oraz układ zadaniowy) na zadania związane z: pracami geodezyjnymi i kartograficznymi oraz pracami geodezyjno-urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa;

2) Przydzielanie wysokości dotacji celowych dla samorządów powiatowych oraz dla samorządu województwa, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez te samorządy;

3) Weryfikacja wniosków składanych przez ww. jednostki samorządowe i podejmowanie decyzji o przekazywaniu środków finansowych dla tych samorządów;

4) Bieżące monitorowanie budżetu Wojewody i dokonywanie zmian w wydatkach budżetowych w związku z nadwyżką, niedoborami lub brakiem środków na pokrycie wykonania zwiększonych zadań;

5) Uzgadnianie z samorządami powiatowymi oraz samorządem województwa sposobu rozliczania przekazanych środków finansowych oraz sporządzania i przekazywania związanej z tym doku­mentacji;

6) Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem przekazanych środków pieniężnych przekazanych samorządom na wykonywanie zadań;

7) Monitorowanie wykorzystania przyznanych środków bieżących na wykonywanie zadań Inspek­cji.

 

Oddział Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: +48 (41) 342 13 42
fax: +48 (41) 342 13 21


 

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 13.01.2022
Data modyfikacji : 29.12.2023 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Paulina Mendala
Autor : WIGiK